Note 10 - Tap på utlån og garantier

Regnskapsprinsipper tapsnedskrivning utlån

Bankens tapsavsetning innregnes basert på forventet kredittap (ECL). Den generelle modellen for avsetninger for tap av finansielle eiendeler i IFRS 9 gjelder for både finansielle eiendeler som måles til amortisert kost og for finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat, som ikke er kjøpt eller utstedt med eksplisitt forventning om intruffet kredittap. I tillegg er også ubenyttet kreditt, lånetilsagn og finansielle garantikontrakter som ikke måles til virkelig verdi over resultatet omfattet.

Målingen av avsetningen for forventet tap avhenger av om kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs balanseføring. Ved førstegangs balanseføring og når kredittrisikoen ikke har økt vesentlig etter førstegangs balanseføring skal det avsettes for 12-måneders forventet tap. Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig skal det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Tapsanslaget lages kvartalsvis, og bygger på data i datavarehuset som har historikk over konto- og kundedata for hele kredittporteføljen. Banken benytter tre makroøkonomiske scenarier for å ta hensyn til ikke-lineære aspekter av forventede tap. De ulike scenarier benyttes for å justere aktuelle parametre for beregning av forventet tap, og et sannsynlighetsvektet gjennomsnitt av forventet tap i henhold til respektive scenarier blir innregnet som tap.

Tapsestimatene beregnes basert på 12 måneders og livslang sannsynlighet for mislighold (probability of default – PD), tap ved mislighold (loss given default – LGD) og eksponering ved mislighold (exposure at default – EAD). Datavarehuset inneholder historikk for observert PD og observert LGD. Dette danner grunnlag for å lage gode estimater på fremtidige verdier for PD og LGD. I tråd med IFRS 9 grupperer banken sine utlån i tre trinn.

Trinn 1:
Dette er startpunkt for alle finansielle eiendeler omfattet av den generelle tapsmodellen. Alle eiendeler som ikke har vesentlig høyere kredittrisiko enn ved førstegangsinnregning får en avsetning for tap som tilsvarer 12 måneders forventet tap. I denne kategorien ligger alle eiendeler som ikke er overført til trinn 2 eller 3.

Trinn 2:
I trinn 2 i tapsmodellen er eiendeler som har hatt en vesentlig økning i kredittrisiko siden førstegangsinnregning, men hvor det ikke er objektive bevis på kredittap. For disse eiendelene skal det avsettes for forventet tap over levetiden. I denne gruppen finner vi kontoer med vesentlig grad av kredittforverring, men som på balansedato tilhører kunder som er klassifisert som friske. Når det gjelder avgrensning mot trinn 1, definerer banken vesentlig grad av kredittforverring ved å ta utgangspunkt i hvorvidt et engasjements beregnede misligholdssannsynlighet (PD) har økt vesentlig. SpareBank 1 SMN benytter både absolutte og relative endringer i livstids-PD som kriterie for flytting til trinn 2. Den viktigste driveren for en vesentlig endring i kredittrisiko er kvantitativ endring i PD på balansedagen sammenlignet med PD ved første gangs innregning. En endring i PD med over 150 prosent til et PD-nivå over 0,6 prosentpoeng er vurdert å være en vesentlig endring i kredittrisiko. Kunder med med mer enn 30 dagers betalingsforsinkelse vil alltid flyttes til trinn 2. Det gjøres i tillegg en kvalitativ vurdering basert på hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko dersom det er gjenstand for særskilt overvåking eller har betalingslettelser.

Kriteriene for bevegelse mellom trinn 1 og trinn 2 er symmetriske. Dersom en eiendel i trinn 2 ikke lenger er ansett å ha vesentlig økt kredittrisiko sammenlignet med første gangs innregning, vil eiendelen migreres tilbake til trinn 1. Det samme gjelder eiendeler i trinn 3, dersom grunnlaget for plasseringen i trinn 3 ikke lenger er tilstede vil eiendelen migreres til trinn 1 eller 2.

Trinn 3:
I trinn 3 i tapsmodellen er eiendeler som har hatt en vesentlig økning i kredittrisiko siden innvilgelse og hvor det på balansedato er objektive bevis på kredittap som medfører redusert fremtidig kontantstrøm til betjening av engasjementet. For disse eiendelene skal det avsettes for forventet tap over levetiden. Dette er eiendeler som under tidligere regelverk var definert som misligholdte/tapsutsatte eller individuelt nedskrevne.

Kredittapet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs innregning (en tapshendelse) og resultatet av tapshendelsen (eller hendelsene) må også kunne måles pålitelig. Objektive bevis på kredittap omfatter observerbare data som blir kjent for konsernet om følgende tapshendelser:

 • vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller låntaker
 • ikke uvesentlig mislighold av kontrakt, som manglende betaling av avdrag og renter
 • konsernet innvilger låntaker spesielle betingelser med bakgrunn i økonomiske eller legale grunner knyttet til låntakers økonomiske situasjon
 • sannsynlighet for at skyldner vil inngå gjeldsforhandlinger eller andre finansielle reorganiseringer
 • på grunn av finansielle problemer opphører de aktive markedene for den finansielle eiendelen

Konsernet vurderer først om det eksisterer individuelle objektive bevis på kredittap for finansielle eiendeler som er individuelt signifikante. Dersom det er objektive bevis på at kredittap har inntruffet, beregnes størrelsen på tapet til differansen mellom eiendelens bokførte verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rentesats. Bokført verdi av eiendelen reduseres ved bruk av en nedskrivningskonto og tapet innregnes i resultatregnskapet.

Misligholdte/tapsutsatte engasjement

Mislighold defineres i to kategorier; betalingsmislighold eller mislighold på grunn av manuell misligholdsmerking.

 1. Betalingsmislighold er definert som vesentlig overtrekk med mer enn 90 dagers varighet. Terskelverdier for vesentlig overtrekk er gitt i CRR/CRD IV forskriften.
 2. Mislighold på grunn av manuell misligholdsmerking baserer seg i større grad på kredittfaglige vurderinger, og i mindre grad på automatikk. Hendelser som inngår i denne kategorien er tapsavsetninger på kunden, konkurs/gjeldsordning, vurderinger av betalingslettelser, henstand over 180 dager, eller andre indikasjoner på at det kan være betydelig tvil om kunden vil oppfylle sine forpliktelser.

Kundene blir kategorisert som misligholdt en periode etter at misligholdet er bragt i orden. Karenstid er 3 måneder eller 12 måneder avhengig av underliggende årsak til misligholdet.

Misligholdsmerking på konsernnivå medfører at foretakskunder med misligholdt engasjement i et selskap i konsernet  anses misligholdt også i banken. For personmarkedskunder er det angitt terskelverdier som medfører misligholdssmitte i konsernet. Dersom det misligholdte engasjementet overstiger 20 prosent av samlet engasjement vil engasjementet anses misligholdt på konsernnivå. 

Konstaterte tap

Konstatering av tap (fraregning av balanseført verdi) foretas når banken ikke har rimelige forventninger om å gjenvinne et engasjement i sin helhet eller en del av den. Kriterier når dette skal gjøres er blant annet:

 • Avsluttet konkurs i selskaper med begrenset ansvar
 • Stadfestet akkord/gjeldsforhandlinger
 • Avvikling for øvrige selskaper med begrenset ansvar
 • Avsluttet bo ved dødsfall
 • Ved rettskraftig dom
 • Sikkerheter er realisert

Engasjementet vil normalt legges på langstidsovervåkning i tilfelle debitor igjen skulle bli søkegod.

Utstedte finansielle garantier
Finansielle garantier er kontrakter som medfører at banken må godtgjøre innehaveren for et tap som følge av at en spesifikk debitor unnlater å betale i samsvar med betingelsene, klassifiseres som utstedte finansielle garantier. Ved førstegangsinnregning av utstedte finansielle garantier balanseføres garantiene til mottatt vederlag for garantien. Ved etterfølgende måling vurderes utstedte finansielle garantier til det høyeste beløp av størrelsen på tapsavsetningen og beløpet som ble regnskapsført ved førstegangsinnregning med fradrag for eventuelle kumulative inntekter som er innregnet i resultatregnskapet. Ved utstedelse av finansielle garantier balanseføres vederlaget for garantien under «Andre forpliktelser» i balansen. Inntekter fra utstedte finansielle garantier og kostnader knyttet til kjøpte finansielle garantier amortiseres over durasjonen til instrumentet og presenteres som «Provisjonsinntekter» eller «Provisjonskostnader». Endring i forventet kredittap inngår i linjen «Tap på utlån og garantier» i resultatregnskapet.

Lånetilsagn
Forventede kredittap beregnes for lånetilsagn og presenteres som «Andre forpliktelser» i balansen. Endringer i avsetningen til forventet tap presenteres på linjen «Tap på utlån og garantier» i resultatet. For instrumenter som har både en trukket del og en ubenyttet ramme blir forventede kredittap fordelt pro rata mellom avsetning til tap på utlån og avsetninger i balansen basert på den relative andelen av eksponeringen.

Tap på utlån 2022 2021
Morbank (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 29 -97 -68 -11 39 27
Mertap ved konstatering  7 38 45 10 107 117
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -7 -7 -14 -9 1 -10
Sum tap på utlån og garantier  29 -66 -37 -10 145 134
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv            
Eksporter til Excel
  2022 2021
Konsern (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 38 -86 -48 -20 50 30
Mertap ved konstatering  13 45 58 30 112 142
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -7 -10 -17 -9 -3 -12
Sum tap på utlån og garantier  44 -51 -7 1 159 161
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv            
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning
for tap
Endring som
skyldes konstatering
31.12.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.298 -98 -278 921
Utlån til amortisert kost Privatmarked 31 10 -5 35
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 19 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.458 -68 -284 1.106
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.348 -65 -284 999
Annen gjeld - avsetninger 79 -12 - 67
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 9 - 40
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning
for tap
Endring som
skyldes konstatering
31.12.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.377  38 -117 1 298
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35  8 -12  31
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 - 19 -  128
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.559  27 - 129 1.458
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.446  30 -129 1.348
Annen gjeld - avsetninger 81 -2 - 79
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.22 Endring
avsetning
for tap
Endring som
skyldes konstatering
31.12.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.343 -88 -280 976
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49 19 -5 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 19 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.520 -48 -285 1.188
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.410 -45 -285 1.081
Annen gjeld - avsetninger 79 -12 - 67
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 9 - 40
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.21 Endring
avsetning
for tap
Endring som
skyldes konstatering
31.12.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.421  50 -128 1.343
Utlån til amortisert kost Privatmarked 62 - 1 -12 49
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 - 19 - 128
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.630 30 -140 1.520
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.517  33 -140 1.410
Annen gjeld - avsetninger 81 -2 - 79
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31
Eksporter til Excel

 

 

Avsetning til tap på utlån    
  31.12.22 31.12.21
Morbank (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 39 82 36 156 35 97 47 180
Overført til (fra) trinn 1  18 -18 -0 - 20 -20 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 -0 - -2 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -6 6 - -1 -6 7 -
Netto ny måling av tap  -24 20 7 4 -22 24 -3 -1
Nye utstedte eller kjøpte utlån 17 24 4 45 19 17 1 37
Utlån som har blitt fraregnet -12 -24 -3 -39 -12 -32 -4 -48
Endring som skyldes endrede forutsetninger 9 13 -2 20 1 -0 - 1
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) 0 0 -5 -5 - - -12 -12
Utgående balanse 46 93 42 181 39 82 36 156
Næringsliv                
Inngående balanse 84 268 871 1.223 88 387 823 1.299
Overført til (fra) trinn 1  75 -74 -1 - 15 -15 - -
Overført til (fra) trinn 2 -5 97 -92 - -5 5 - -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -3 4 - -2 -26 28 -
Netto ny måling av tap  -67 -35 -66 -168 -26 26 38 39
Nye utstedte eller kjøpte utlån 49 34 4 87 32 21 100 153
Utlån som har blitt fraregnet -33 -31 -24 -88 -20 -145 -1 -166
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 37 41 4 83 1 14 0 15
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -278 -278 - - -117 -117
Utgående balanse 138 298 421 858 84 268 871 1.223
Total balanseført tapsavsetning  184 391 463 1.039 123 350 907 1.379
Eksporter til Excel

 

  31.12.22 31.12.21
Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 45 89 40 174 42 107 58 207
Overført til (fra) trinn 1  20 -20 -0 - 22 -22 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -3 3 -1 - -2 3 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -7 7 - -1 -7 8 -
Netto ny måling av tap  -24 25 8 9 -23 26 -1 2
Nye utstedte eller kjøpte utlån 22 30 4 56 22 20 1 43
Utlån som har blitt fraregnet -13 -26 -4 -43 -14 -37 -9 -60
Endring som skyldes endrede forutsetninger 8 13 -3 18 -0 -2 -4 -5
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -5 -5 - - -12 -12
Utgående balanse 55 107 47 209 45 89 40 174
Næringsliv                
Inngående balanse 94 278 896 1.268 98 399 845 1.342
Overført til (fra) trinn 1  77 -76 -1 - 20 -20 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -7 99 -92 - -7 7 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -2 -3 4 - -2 -27 29 -
Netto ny måling av tap  -68 -30 -47 -145 -29 31 42 44
Nye utstedte eller kjøpte utlån 55 35 5 95 35 23 112 169
Utlån som har blitt fraregnet -34 -33 -26 -93 -21 -146 -2 -169
Endring som skyldes endrede forutsetninger 35 40 -8 67 -2 12 -2 9
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -280 -280 - - -128 -128
Utgående balanse 151 311 450 912 94 278 896 1.268
Total balanseført tapsavsetning  206 418 497 1.121 138 367 936 1.442
Eksporter til Excel

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter  
     
  31.12.22 31.12.21
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 19 55 5 79 27 50 4 81
Overført til (fra) trinn 1  16 -16 -0 - 6 -6 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -1 1 -0 - -7 7 - -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -0 1 - -0 -1 1 -
Netto ny måling av tap  -16 -3 3 -15 -9 4 0 -4
Nye utstedte eller kjøpte utlån 12 6 0 18 7 4 0 11
Utlån som har blitt fraregnet -4 -12 -0 -16 -6 -5 -0 -11
Endring som skyldes endrede forutsetninger -3 3 0 1 0 2 - 2
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - - -
Utgående balanse 24 34 9 67 19 55 5 79
Herav                
Privatmarked       1       3
Næringsliv       66       76
Eksporter til Excel

 

Næringsfordeling av avsetning til tap på utlån  
  31.12.22 31.12.21
Morbank (mill.kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 4 38 18 60 2 31 6 39
Fiske og fangst 11 12 0 23 6 7 0 13
Havbruk 3 1 1 5 1 0 0 2
Industri og bergverk 9 47 2 58 5 36 15 56
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 26 22 11 59 13 16 14 43
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 16 14 1 32 8 28 11 46
Sjøfart og offshore 19 117 184 320 14 118 555 687
Eiendomsdrift 34 55 28 117 20 50 36 105
Forretningsmessig tjenesteyting 13 24 177 214 13 12 222 247
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9 11 16 36 7 6 17 30
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 0 0 - 0 0 0 0 0
Lønnstakere 1 50 25 75 2 47 30 79
Sum avsetning til tap på utlån 144 391 463 999 91 350 907 1.348
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40     40 31     31
Total balanseført tapsavsetning  184 391 463 1.039 123 350 907 1.379
Eksporter til Excel

 

  31.12.22 31.12.21
Konsern (mill.kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 5 40 19 64 3 33 7 42
Fiske og fangst 11 12 0 23 6 7 0 13
Havbruk 4 1 4 9 1 1 1 3
Industri og bergverk 11 50 8 70 7 38 21 66
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 30 25 16 71 16 19 18 53
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 17 15 2 34 9 28 16 53
Sjøfart og offshore 19 117 184 320 14 118 555 687
Eiendomsdrift 35 55 29 118 20 50 36 106
Forretningsmessig tjenesteyting 15 25 184 224 14 14 227 255
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 12 16 21 49 8 7 22 37
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - 0 0
Øvrige sektorer 0 0 0 0 0 0 - 0
Lønnstakere 8 61 29 99 7 53 34 95
Sum avsetning til tap på utlån 166 418 497 1.081 107 367 936 1.410
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40     40 31     31
Total balanseført tapsavsetning  206 418 497 1.121 138 367 936 1.442
Eksporter til Excel


 

  31.12.22 31.12.21
Morbank (mill. kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 82.299 3.892 444 86.636 73.297 4.430 381 78.108
Overført til (fra) trinn 1  1.075 -1.060 -15 - 1.007 -1.002 -6 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.403 1.411 -8 - -1.325 1.332 -7 -
Overført til (fra) Trinn 3  -32 -119 150 - -61 -87 148 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -2.501 -106 -15 -2.623 -2.513 -102 -15 -2.630
Nye utstedte eller kjøpte utlån 38.691 1.418 120 40.229 43.464 1.198 118 44.780
Utlån som har blitt fraregnet -37.136 -1.473 -137 -38.746 -31.569 -1.876 -156 -33.601
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 -1 -11 -12 -0 -1 -20 -21
Utgående balanse 80.994 3.962 527 85.484 82.299 3.892 444 86.636
Næringsliv                
Inngående balanse 38.359 5.186 2.656 46.201 35.587 5.979 1.702 43.268
Overført til (fra) Trinn 1  1.839 -1.820 -19 - 647 -647 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -1.699 2.606 -908 - -1.434 1.434 - -
Overført til (fra) trinn 3  -67 -72 139 - -43 -593 637 -
Netto ny måling av tap  -731 -257 -3 -990 -1.202 -196 -39 -1.437
Nye utstedte eller kjøpte utlån 17.124 1.661 86 18.872 13.125 -550 1.074 13.649
Utlån som har blitt fraregnet -11.697 -1.415 -514 -13.625 -8.320 -236 -524 -9.081
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -3 -8 -91 -102 -1 -4 -193 -199
Utgående balanse 43.127 5.883 1.346 50.356 38.359 5.186 2.656 46.201
                 
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.709     4.709 4.276     4.276
Brutto utlån ved utgangen av perioden 128.830 9.845 1.874 140.549 124.934 9.079 3.100 137.113
Eksporter til Excel

 

  31.12.22 31.12.21
Konsern (mill. kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 87.577 4.612 531 92.721 78.206 5.208 453 83.867
Overført til (fra) trinn 1  1.278 -1.261 -17 - 1.227 -1.221 -6 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.771 1.784 -13 - -1.598 1.609 -11 -
Overført til (fra) Trinn 3  -40 -151 190 - -74 -132 206 -
Netto ny måling av tap  -2.177 -170 -25 -2.372 -2.599 -154 -28 -2.782
Nye utstedte eller kjøpte utlån 41.570 1.801 129 43.500 46.190 1.465 125 47.781
Utlån som har blitt fraregnet -39.465 -1.714 -150 -41.329 -33.775 -2.161 -189 -36.125
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -0 -1 -11 -12 -0 -1 -20 -21
Utgående balanse 86.972 4.901 635 92.508 87.577 4.612 531 92.721
Næringsliv                
Inngående balanse 41.855 5.768 2.759 50.382 38.107 6.587 1.802 46.496
Overført til (fra) Trinn 1  2.090 -2.045 -45 - 879 -876 -2 -
Overført til (fra) trinn 2 -2.042 2.959 -917 - -1.795 1.797 -1 -
Overført til (fra) trinn 3  -97 -88 185 - -57 -626 683 -
Netto ny måling av tap  -761 -329 -13 -1.104 -652 -257 -53 -963
Nye utstedte eller kjøpte utlån 19.085 1.751 109 20.945 14.533 -455 1.085 15.164
Utlån som har blitt fraregnet -12.507 -1.546 -577 -14.629 -9.159 -397 -561 -10.117
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -3 -8 -91 -102 -1 -4 -193 -199
Utgående balanse 47.621 6.460 1.410 55.491 41.855 5.768 2.759 50.382
                 
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.631     4.631 4.198     4.198
Brutto utlån ved utgangen av perioden 139.224 11.361 2.044 152.629 133.630 10.381 3.290 147.301
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN